Poistenie pravidelných platieb

Poistenie pravidelných platieb je produktom, ktorý má poistenému klientovi v prípade dlhodobej pracovnej neschopnosti pomôcť s jeho pravidelnými finančnými výdavkami. Poistenie je ideálne na krytie pravidelných mesačných výdavkov na elektrinu, plyn, vodu, paušály za používanie mobilných telefónov, internetu a pod.

Poistenie kryje riziko práceneschopnosti spôsobenej v dôsledku choroby alebo úrazu. V prípade dlhodobej pracovnej neschopnosti, ktorá trvá minimálne 60 dní a nastala 30 dní od začiatku poistenia, poisťovňa vypláca mesačné plnenie vo výške 100 €, maximálne po dobu 6 mesiacov.

Súčasťou poistenia je aj hospitálizácia poisteného v dôsledku úrazu a poskytovanie telefonických lekárskych konzultácií a asistenčných služieb ako napr. vysvetlenie príznakov choroby, zdravotných ťažkostí, informácie o liekoch a ich účinkoch, konzultovanie zdravotného stavu.

Poistník a zároveň poistená osoba   Osoba, ktorá uzatvára a platí poistné a zároveň sa na ňu vzťahuje poistenie


Adresa trvalého bydliska

Poistné spolu:
2,90 €
Celkové mesačné poistné:
2,90 €

Vyhlasujem, že som mladší(ia) ako 60 rokov, som zdravý(á) a nie som v pravidelnej lekárskej opatere či pod pravidelným lekárskym dohľadom v dôsledku zisteného chronického ochorenia alebo s trvalým užívaním liekov, nie som v pracovnej neschopnosti a za posledných 12 mesiacov nebol(a) v pracovnej neschopnosti dlhšej ako 30 po sebe idúcich kalendárnych dní, nebol mi priznaný invalidný dôchodok a ani som nepožiadal(a) o jeho priznanie a nepoberám starobný dôchodok.

Vyhlasujem, že nie som politicky exponovaná osoba v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Vyhlasujem, že na otázky uvedené v tomto návrhu poistnej zmluvy som odpovedal pravdivo a úplne, ako aj na otázky poisťovateľa v súlade s § 793 Občianskeho zákonníka, som si vedomý možných následkov v prípade, že by sa moje odpovede na otázky v tomto návrhu ukázali ako nepravdivé alebo neúplné.

Beriem na vedomie, že Poisťovateľ je oprávnený podľa § 78 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje klientov aj bez ich súhlasu, a to v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy. O ochrane mojich osobných údajov som bol informovaný v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prostredníctvom Všeobecných poistných podmienok a dokumentu Oznámenie o ochrane osobných údajov, ktorý sa nachádza na internetovej stránke poisťovateľa v časti Ochrana osobných údajov.

Potvrdzujem, že som bol pri dojednávaní poistenia riadne informovaný podľa § 792a Občianskeho zákonníka v platnom znení o dôležitých podmienkach poistnej zmluvy prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom produkte a spolu s týmto návrhom poistnej zmluvy mi boli poskytnuté Všeobecné poistné podmienky v platnom znení, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy, že som sa s ich obsahom oboznámil, súhlasím s nimi.

Záväzne vyhlasujem a potvrdzujem, že finančné prostriedky, ktoré použijem na zaplatenie poistného pri uzavretí poistnej zmluvy a počas doby jej platnosti sú mojím vlastníctvom, ktoré bolo nadobudnuté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a uzavretie tejto poistnej zmluvy vykonávam na svoj vlastný účet.

Poistník, poistený ani oprávnená osoba sa nepodieľa na výnosoch poisťovateľa. V prípade poistenia osôb pri predčasnom ukončení poistenia poisťovateľ nevypláca žiadnu odkupnú hodnotu.

Znalosti a skúsenosti klienta s poistením platieb
Klient má záujem o poistné krytie, ktoré bude kryť pravidelné mesačné platby v prípade

Pracovnej neschopnosti

Iné požiadavky a potreby klienta alebo podstatné informácie pre sprostredkovanie poistenia

Finančné prostriedky klienta súVýsledok sprostredkovania poistenia vrátane vyhlásenia o vhodnosti resp. nevhodnosti poistného produktu  Do prázdneho poľa opíšte písmená a čísla z obrázku